Teamontwikkeling Cursussen samen met Courius

Published Sep 14, 20
6 min read

Teamontwikkeling Fases

Samenwerking en onderlinge synergie is in teams van professionals een vereiste, maar helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid. Het kennen en benutten van elkaars kracht, gezamenlijk leren … de realiteit wijst uit dat synergie bereiken in een team ingewikkeld is. Naast organisatiebelangen spelen teambelangen en ook persoonlijke belangen een rol. Mogelijk zijn er onenigheden over doelstellingen of over de manieren om die doelen te bereiken.

Teamcoaching maakt deze zaken op een constructieve en resultaat gedreven manier bespreekbaar. Zodat knelpunten zichtbaar worden en kunnen worden aangepakt. Bij een bestaand team een verandering doorvoeren staat gelijk aan het starten van een nieuw team. Deze verandering kan liggen in de samenstelling van het team, in het resultaat wat het team moet opleveren of in de manier van werken (denk aan het ‘ombouwen’ van veel teams naar zelforganiserende teams).

Teamontwikkeling Samenwerken

Voor het versneld laten doorgroeien van een team naar de volgende fase van teamontwikkeling is teamcoaching hét instrument om toe te passen. Ook startende projectteams die het doel hebben om een verandering door te voeren, hebben grote baat bij teamcoaching Luisteren, samenvatten, doorvragen Resultaatgerichtheid Feedback geven & ontvangen Onderhandelen Conflicthantering Zowel startende teams die een “vliegende start” willen hebben als teams die al langer samenwerken maar het gevoel hebben dat het beter, fijner, resultaat gerichter kan.

Er is helderheid over de “ongeschreven regels” (de onderstroom) in het team en hoe daar op een manier mee om te gaan die bijdraagt aan het realiseren van het gestelde resultaat. Het onderlinge vertrouwen is gegroeid. Er is duidelijkheid omtrent het te bereiken resultaat, wie welke taak daarin verricht en de onderlinge afhankelijkheid daarin.

Wat Is Teamontwikkeling

Het team is naar een volgend niveau van samenwerken gegroeid. Wij sturen u graag via de mail de PDF-factsheet met praktische informatie over deze training .

Ons teamontwikkelingsprogramma is gebaseerd op de vijf bouwstenen van samenwerking (structuur, leiderschap, samenstelling, dynamiek en vaardigheden) en besteedt aandacht aan de verschillende fases van teamontwikkeling (Tuckman). Voor elk team maken we een programma op maat, waarbij we steeds samen met het team de diagnose-, ontwerp- en interventiefases doorlopen. Integraal kijken naar eigen effectiviteit​.

Waarom Teamontwikkeling

Onderkennen welke patronen versnellend en belemmerend werken (sterk teamontwikkeling). Elkaar feedback geven en knelpunten constructief bespreken. Feedback vanuit de omgeving en het team gebruiken om effectiever te worden en de samenwerking in het team​ te versterken. Het team groeit in effectiviteit en kan uitdagingen en knelpunten zelfstandig het hoofd bieden. Er is meer arbeidsvreugde, meer wendbaarheid en flexibiliteit en de focus ligt sterker op de doelstellingen van het team en de te behalen resultaten.

Tools voor Teams gaat over samenwerken in teams. Eigenlijk gaat het om die belangrijke vraag: wat is er nu voor nodig om succesvol met elkaar samen te werken in een team? Vaak mislukt zo’n samenwerking, vooral vanwege het gegeven dat niet begrepen wordt dat succes afhangt van een ‘sluitende’ teamontwikkeling.

Teamontwikkeling Zelfsturende Teams

In de praktijk blijken teams snel en ondoordacht te worden samengesteld. wat betekent teamontwikkeling. De auteurs bespreken aspecten van invloed, werkvormen, normen en waarden, basisgesprekken, dynamiek enzovoort. Het boek is duidelijk en vlot geschreven; elk hoofdstuk wordt gesloten met een stappenplan en instructie. Feitelijk is dit een zogenoemd ‘doe-boek’, waarbij er stap-voor- stap wordt gewerkt naar een verantwoorde ontwikkeling en samenstelling van een team.

In onze teamcoaching en teamprogramma’s zijn de uitdagingen vaak vergelijkbaar: het ontbreken van een duidelijke focus, het verbeteren van de communicatie onderling en het kwetsbaar durven opstellen naar elkaar. Als teamcoach stimuleren wij de verbinding en samenwerking in het team en het leiderschap als team. We creëren openheid, houden spiegels voor, zodat ieders werkgeluk vergroot wordt in combinatie met resultaat.Zonder stip op de horizon en duidelijke afspraken over wat een team wel en niet doet (en laat), neem je als team vaak te veel hooi op je vork nemen en alles maar aan.

5 Fasen Teamontwikkeling

Teamontwikkeling VoorbeeldenVisie Op Teamontwikkeling

Als de focus ontbreekt, nemen de frustratie en stress toe en ook het ziekteverzuim stijgt. En dat alles is niet bevorderlijk voor de teamperformance. Als team zoeken naar het achterliggende probleem, de focus bepalen en in verbinding met elkaar zijn en blijven, is dan onontbeerlijk..

Teams zijn de hoekstenen van organisaties, maar niet ieder team functioneert optimaal. Teamspirit is geen gegeven. Hoe zorgt u voor productievere teams, soepelere samenwerking en meer plezier in het werk? Hoe geeft u de ontwikkeling van uw leiders en talent een impuls? De tijd dat een medewerker vooral één ding deed, is voorbij.

Teamontwikkelingsplan

Dat vraagt van medewerkers veranderingsgezindheid en flexibiliteit. Ook de organisatie zelf verandert sneller. Steeds vaker wordt gewerkt met allerlei tijdelijke en van samenstelling veranderende teams. Iedere kantoormedewerker zit gemiddeld in maar liefst zeven teams tegelijk. Naast een eigen afdeling, neemt hij of zij deel aan projecten, verbeterteams, procesteams, werkgroepen en taskforces.

Het is voor uw organisatie van levensbelang dat zoveel mogelijk teams bij die eerste categorie horen. Een belangrijke reden voor het onvoldoende functioneren van een team is het ontbreken van een gedeelde droom; doelen zijn niet helder genoeg en er is geen echte gezamenlijke agenda - presentatie teamontwikkeling. Teamleden kunnen daardoor onvoldoende hun passie in het werk kwijt en krijgen te weinig waardering; energie gaat in de verkeerde dingen zitten.

Teamontwikkeling Coach

Online TeamontwikkelingWat Is Teamontwikkeling

Dat kan door heldere afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar ook door veel beter met elkaar te communiceren. Zodat duidelijk is wat uw medewerkers van elkaar mogen verwachten. Teamleden moeten elkaars kwaliteiten en verantwoordelijkheden door en door kennen en erkennen. Het is de kunst om een aanspreekcultuur te scheppen waarin mensen met elkaar spreken in plaats van over elkaar.

Wij staan teams terzijde via ons programma Teamkracht of een andere aanpak. Wij kennen de succesfactoren van teams, zowel in publieke als private organisaties. Wij analyseren ze, coachen ze en volgen daarna de ontwikkeling met tools die de volwassenheid meten. Tijdens het trainen van leidinggevenden en medewerkers leren we hen veranderingen omarmen en effectiever samenwerken.

Teamontwikkelingsmodel

Hoe zorg je ervoor dat een team optimaal samenwerkt en een waardevolle bijdrage levert aan organisatiedoelstellingen? Hoe haal je het maximale rendement uit een team? En hoe vergroot je het verantwoordelijkheidsgevoel en zelfsturend vermogen van teams? Het zijn vragen waar veel organisaties en leidinggevenden zich over buigen. Wij maken talenten en kwaliteiten binnen teams inzichtelijk, stemmen ambities op elkaar af en vergroten de slagkracht, daadkracht en effectiviteit binnen teams.

We hebben oog voor werkomgeving (het krachtenveld), de taken en de te behalen resultaten. We verbinden waarden, ambities en belangen van individuele teamleden, het team en de organisatie, overbruggen verschillen en hebben aandacht voor teamcultuur - teamontwikkeling betekenis.

Teamontwikkeling Samenwerken

15 mei 2019 Eigenlijk moeten we iets doen aan teamontwikkeling maar we hebben het zo druk.Herken je bovenstaande, maar vind je ook dat investeren in samenwerking en teamontwikkeling belangrijk is en de effectiviteit van je team zal verhogen? Trefwoord(en): dialoog, Intervisie, Meetinstrument Teamontwikkeling, Teamcoaching, teamontwikkeling 13 maart 2019 Waar beter samenwerken in een team toe kan leiden! Gelukkig krijgt duurzame inzetbaarheid van de medewerkers steeds meer aandacht bij bedrijven.

Bij al deze thema’s zie je dat de eigen regie van de […] Trefwoord(en): Coaching, dialoog, Meetinstrument Teamontwikkeling, Teamcoaching, teamontwikkeling 12 februari 2019 Veel vergaderingen zijn vervelend en niet fijn om bij te zijn. Ze werken demotiverend en zijn dodelijk vermoeiend (5 fasen teamontwikkeling). Vergaderen kan ook energie geven. Dat je de bijeenkomst als nuttig ervaart en in goede sfeer en constructief overlegt.

Navigation

Home

Latest Posts

Management

Published Sep 24, 20
6 min read

Verbeteren Samenwerking Teams

Published Sep 23, 20
6 min read

Begeleiding

Published Sep 22, 20
6 min read